+48 85 652 45 46 | +48 604 770 940
  info@home.nieruchomosci.pl

Aktualności

Umowa przedwstępna

zawarta w ……………… (miejsce zawarcia ) w dniu ……………… (data zawarcia umowy) r. pomiędzy:

 

……………………………….. (imię i nazwisko sprzedającego), synem …………………….. (imiona rodziców), żonatym, zamieszkałym w …………………….. (miejscowość) przy ulicy ………………………. (ulica, numer domu, numer mieszkania), dowód seria ……… (seria dowodu osobistego) numer ………………. (numer dowodu osobistego), zwanym dalej Sprzedającym,

a

…………………………….. (imię i nazwisko kupującego), synem ………………… (imiona rodziców), kawalerem, zamieszkałym w ………………… (miejscowość) przy ulicy ……………………..(ulica, numer domu, numer mieszkania), dowód seria ………….. (seria dowodu osobistego) numer ………………………(numer dowodu osobistego), zwanym dalej Kupującym.


§ 1

Sprzedający oświadcza, że:

1)      jest właścicielem nieruchomości położonej w …………………(miejscowość)  przy ulicy ………………(ulica, numer domu, numer mieszkania),, składającej się z działki nr ………………..(numer działki) o pow. ………………….. (powierzchnia działki) m2 a zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr …………………… (numer domu), jednorodzinnym o powierzchni użytkowej …………………….. (powierzchnia domu) mkw., dla której prowadzona jest księga wieczysta ………………… (numer księgi wieczystej),

2)      nieruchomość ta objęta jest małżeńską wspólnością majątkową,

3)      nieruchomość ta nie jest obciążona i nie znajduje się w posiadaniu zależnym osób trzecich.

 

§ 2

Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się sprzedać Kupującemu opisaną wyżej nieruchomość za cenę w …………………….. (słownie: ………………………) zł w terminie do ……………….. (data dzienna) r., a Kupujący oświadcza, że za podaną nieruchomość tę zobowiązuje się w ustalonym terminie kupić.

 

§ 3

Cenę sprzedaży Kupujący zapłaci sprzedającemu w terminie do ………………… (data dzienna) dni od podpisania aktu umowy sprzedaży z udzielonego mu bankowego bezpośrednio na bankowy Sprzedającego.

 

§ 4

Wydanie przedmiotowej nieruchomości w posiadanie Kupującemu nastąpi z dniem podpisania umowy sprzedaży.

 

§ 5

Kupujący oświadczył, że zapłacił już Sprzedającemu tytułem zadatku kwotę ……………….. (słownie: ……………………..) zł, co Sprzedający potwierdza.

 

§ 6

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a wszelkie zmiany tej umowy są możliwe jedynie w formie pisemnych aneksów.


          Sprzedający                                                                                       Kupujący

…………………………                                                                  …………………………
   (własnoręczny podpis)                                                                   (własnoręczny podpis)


Załączniki:

1)      odpis z księgi wieczystej,

2)      wypis aktu notarialnego zakupu przez sprzedającego ww. nieruchomość.

Kontakt z nami

home.nieruchomosci.pl

ul.Bielska 3
15-852 Białystok

+48 85 652 45 46
+48 604 770 940

info@home.nieruchomosci.pl

2014 © Wszystkie prawa zastrzeżone online.nieruchomosci.pl | Realizacja: itcreate