+48 85 652 45 46 | +48 604 770 940
  info@home.nieruchomosci.pl

Strona główna

UMOWA DZIERŻAWY GRUNTÓW ROLNYCH

Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pomiędzy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zwanym dalej „Wydzierżawiającym”

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zwanym dalej „Dzierżawcą”

§ 1.

Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości rolnej położonej w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr . . . . . . . o powierzchni . . . . . . m2 (słownie: …………..….), zapisanej w księdze wieczystej KW . . . . . . . . . , prowadzonej przez Sąd Rejonowy w . . . . . . . . . . . . . . . . – Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2.

1. Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy całą wymienioną w § 1 nieruchomość do używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej.

2. Dzierżawca powinien wykonywać dzierżawę zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki.

§ 3.

1. Umowa zostaje zawarta na okres . . . . . . lat.

2. Dzierżawcy przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 3, prawo rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem na ostatni dzień roku, w którym doręczył wydzierżawiającemu wypowiedzenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Prawo dzierżawcy do rozwiązania umowy jest wyłączone przez pierwszych . . . . . lat obowiązywania umowy.

§ 4.

1. Dzierżawca będzie zobowiązany do zapłaty Wydzierżawiającemu czynszu dzierżawnego w wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Czynsz, o którym mowa w ust.1 obejmuje podatek od towarów i usług.

3. Zapłata czynszu dokonana będzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

§ 5.

Wydanie nieruchomości Dzierżawcy nastąpiło w dniu dzisiejszym w stanie przydatnym do umówionego użytku, co Dzierżawca niniejszym potwierdza.

§ 6.

Dzierżawca uprawniony jest do zabudowania nieruchomości, o której mowa w § 1 ust.1, budynkiem przeznaczonym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 7.

Dzierżawcy nie wolno oddawać nieruchomości w poddzierżawę lub do bezpłatnego używania bez zgody Wydzierżawiającego.

§ 8.

1. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić nieruchomość Wydzierżawiającemu w stanie nie pogorszonym.

2. Dzierżawcy nie przysługuje prawo do zwrotu nakładów poniesionych na zabudowę i urządzenie nieruchomości.

3. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust.1, Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty Wydzierżawiającemu wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, w wysokości . . . . . . % stawki czynszu dzierżawy, określonej w § 4 ust.1, za każdy rozpoczęty miesiąc bezumownego korzystania z nieruchomości.

4. Do zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust.3, stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 ust.3.

§ 9.

Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Dzierżawca.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11.

Pożytki przysługujące z płatności obszarowych przysługujące po integracji z Unią Europejską pobierać będzie Dzierżawca.

§ 12.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYDZIERŻAWIAJĄCY DZIERŻAWCA

Kontakt z nami

home.nieruchomosci.pl

ul.Bielska 3
15-852 Białystok

+48 85 652 45 46
+48 604 770 940

info@home.nieruchomosci.pl

2014 © Wszystkie prawa zastrzeżone online.nieruchomosci.pl | Realizacja: itcreate