+48 85 652 45 46 | +48 604 770 940
  info@home.nieruchomosci.pl

Aktualności

Ustawa wprowadza dwa kluczowe pojęcia: „nieruchomości rolnej” oraz „gospodarstwa rolnego”. Ustawodawca operując tym pierwszym ma na myśli każdą nieruchomość, która nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Niezależenie od położenia, zarówno na wsi jak i w mieście, tego rodzaju działki będą podlegały kontroli obrotu. Również te, których powierzchnia jest mniejsza od 1 ha. Prawo pierwokupu takich nieruchomości zyskają dzierżawcy oraz „rolnik-sąsiad”. W przypadku obrotu działkami powyższej 1 ha prawo pierwokupu przysługiwać będzie również Agencji Nieruchomości Rolnych. Z kolei „gospodarstwo rolne” to obszar nie mniejszy niż 1 ha użytków rolnych. W przypadku zamiaru zbycia gruntu rolnego wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego będzie wymagana zgoda dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotycza nabycia nieruchomosci rolnej:

1) przez:

a) osobe bliska zbywcy,

b) jednostke samorzadu terytorialnego,

c) Skarb Panstwa lub dzialajaca na jego rzecz Agencje,

d) osoby prawne dzialajace na podstawie przepisów o stosunku Panstwa do Kosciola Katolickiego

w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Panstwa do innych kosciolów i zwiazków wyznaniowych oraz

o gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania;

2) w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego;

3) na podstawie art. 151 lub art. 231 Kodeksu cywilnego;

4) w toku postepowania restrukturyzacyjnego w ramach postepowania sanacyjnego

Art. 11. Przepisów ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu nadanym niniejsza ustawa, nie stosuje sie do:

1) gruntów rolnych zabudowanych o powierzchni nieprzekraczajacej 0,5 ha, które w dniu wejscia w zycie ustawy zajete

sa pod budynki mieszkalne oraz budynki, budowle i urzadzenia niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej,

wraz z gruntami do nich przyleglymi umozliwiajacymi ich wlasciwe wykorzystanie oraz zajetymi na urzadzenie

ogródka przydomowego – jezeli grunty te tworza zorganizowana calosc gospodarcza oraz nie zostaly wylaczone

z produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lesnych (Dz. U.

z 2015 r. poz. 909, 1338 i 1695);

2) nieruchomosci rolnych, które w dniu wejscia w zycie ustawy w ostatecznych decyzjach o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu przeznaczone sa na cele inne niz rolne.

„Art. 1a. Przepisów ustawy nie stosuje sie do nieruchomosci rolnych:

1) wchodzacych w sklad Zasobu Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa, o którym mowa w ustawie z dnia

19 pazdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa (Dz. U. z 2015 r.

poz. 1014, 1433 i 1830 oraz z 2016 r. poz. 50 i 585);

2) o powierzchni mniejszej niz 0,3 ha.”;

3) w art. 2:

Kontakt z nami

home.nieruchomosci.pl

ul.Bielska 3
15-852 Białystok

+48 85 652 45 46
+48 604 770 940

info@home.nieruchomosci.pl

2014 © Wszystkie prawa zastrzeżone online.nieruchomosci.pl | Realizacja: itcreate