+48 85 652 45 46 | +48 604 770 940
  info@home.nieruchomosci.pl

Strona główna

Umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas określony

Zawarta w dniu ………………… r. w ……………… pomiędzy:

1) …………………………, zamieszkałą w ……………………. przy ul. ………………, legitymującą się dowodem osobistym ………………………, zwaną dalej Wynajmującą,

a

2) ………………………………., zamieszkałą w ………………………, ul. …………………, legitymującą się dowodem osobistym …………………………., zwaną dalej Najemcą,

o treści następującej:

§ 1

Wynajmująca oświadcza, że jest właścicielką lokalu mieszkalnego o pow. ……………….mkw., składającego się z ……………….pokoi, przedpokoju, łazienki i kuchni, położonego w ……………….. przy ul. …………………………………..

§ 2

Wynajmująca oddaje Najemcy do używania ww. lokal wraz z wyposażeniem (lista przedmiotów zostaje załączona do niniejszej umowy w formie załącznika).

§ 3

Umowa zostaje zawarta na czas 1 roku.

§ 4

Najemca zobowiązuje się do zapłaty Wynajmującej czynszu najmu w wysokości ………………….. (słownie: ……………) zł miesięcznie. Czynsz będzie płatny z góry w terminie do …………………….. każdego miesiąca.

§ 5

Opłaty za wodę, gaz, c.o. i energię elektryczną pokrywa Najemca.

§ 6

1. Niniejszą umowę najmu można wypowiedzieć tylko w następujących sytuacjach:

  1. …………………………………………………………………..

  2. ……………………………………………………………………

2. Termin wypowiedzenia umowy wynosi ……………………………………………

§ 7

Najemca zobowiązuje się do wykorzystywania lokalu wyłącznie na cele mieszkaniowe.

§ 8

Wydanie lokalu Najemcy nastąpiło w dniu dzisiejszym.

§ 9

W kwestii wypowiedzenia niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

§ 9

Po ustaniu stosunku najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić lokal Wynajmującej w stanie niepogorszonym.

§ 10

Dla zabezpieczenia roszczeń Wynajmującej z tytułu czynszu najmu oraz z tytułu naprawienia ewentualnych szkód – Najemca wpłaca kaucję w wysokości ……………….. (słownie: ………………) zł, co Wynajmująca potwierdza.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wynajmujący Najemca

……………………………… ………………………………

(własnoręczny podpis) (własnoręczny podpis)

Załącznik:

Lista przedmiotów w lokalu.

Kontakt z nami

home.nieruchomosci.pl

ul.Bielska 3
15-852 Białystok

+48 85 652 45 46
+48 604 770 940

info@home.nieruchomosci.pl

2014 © Wszystkie prawa zastrzeżone online.nieruchomosci.pl | Realizacja: itcreate